Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç
Madde 1–

(1) Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki bir grup idealist akademisyen tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nde yayımlanan Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’nin (ISSN: 2147-8058 | eISSN: 2148-1431) amaçlarına, faaliyet alanlarına, kurullarına, kurullarının görevlerine, çalışma şekillerine, bilimsel etiğine ve sürelerine ilişkin usul ve esasları düzenler.
Kapsam
Madde 2–

(1) Bu yönerge; Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi amaçlarına, faaliyet alanlarına, kurullarına, kurullarının görevlerine, çalışma şekillerine, bilimsel etiğine ve sürelerine ilişkin hükümleri kapsar.
(2) Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi yılda bir kez elektronik olarak ‘Uluslararası İndeksler tarafından taranan Hakemli Dergi’ statüsünde yayımlanmaktadır. 2013 yılında Prof. Dr. Murat ARSLAN tarafından kurulan dergi 30.06.2013 tarihinden itibaren TRDizin, Ebscohost, Copernicus gibi uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır.
• Kabul edilen makalelerden ve editöryal değerlendirmelerden herhangi bir ücret talep edilmez.
• Dergi hiçbir çıkar gözetmez.
• Dergi Akdeniz Üniversitesine bağlı bir grup akademisyen tarafından, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nde yayımlanır.
• Açık erişimli ve ücretsizdir.
• Parayla satılmaz.
• Değerlendirme süreci biten makaleler derginin internet sayfasında (cedrus.mediterra.org) ve basılı olarak her yıl Haziran ayı içerisinde yayımlanır.
• Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dayanak
Madde 3–

5187 sayılı Basın Kanunun 4, 5, 6, 7. Maddeleri uyarınca.
Tanımlar
Madde 4–

(1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Dergi: Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’ni,
b) Yayın Sahibi: Cedrus Dergisi’nin Yayın Sahibini
c) Baş Editör: Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’nin Baş Editörünü,
ç) Editör: Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’nin Editörlerini,
d) Yüzey Araştırmaları: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yüzey Araştırmaları Başkanlığı’nı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Derginin Amacı
Madde 5–

(1) Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, 2013 yılından itibaren Türkiye tarihsel coğrafyası perspektifinde Akdeniz Havzası’nın kültür-tarih birikimini inceleyen Eskiçağ, Ortaçağ ve Yeni-Yakınçağ tarihi uzmanları için tartışma zemini bulacakları disiplinlerarası bir süreli yayın olmayı hedeflemektedir.
Derginin amacı; Farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında diyaloğun geliştirilmesi, var olan bilginin güncellenmesi ve yaygınlaştırılması süreçlerine katkı sağlayacak özgün ve bilimsel çalışmaları akademi dünyasının ilgisine sunmaktır.

Derginin İçeriği
Madde 6–
(1) Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca yayın yapan hakemli, disiplinlerarası ve uluslararası bir dergidir.
(2) Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’ne gönderilen yazılar, aşağıda verilen ölçütlerden en az birine uygun olmalıdır:
a) Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak özgün çalışma koşullarını taşımalıdır.
b) Daha önce yayımlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olmalıdır.
c) Kavramsal, yöntemsel ve/veya teorik yaklaşımların özgün bir biçimde değerlendirildiği çalışmalar olmalıdır.
ç) Diğer dillerde yayımlanmış olan temel makalelerin çevirileri olmalıdır.
d) Alanında katkı sağlayacak nitelikte bir kitap değerlendirmesi veya eleştirisi olmalıdır.
(3) Hakem incelemesi için dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
(4) Makale içerisinde ilk kez tanıtılan eserlerin yayın izni mutlaka ilgili kazı/yüzey araştırması başkanından, müze müdüründen ya da Kültür Bakanlığı’ndan alınarak, Dergi Yayın Kurulu’na iletilmelidir.
(5) Makale içerisinde ilk kez tanıtılan eserler özel şahısların koleksiyonlarına ait olmamalıdır.
Teşkilat ve Organizasyon
Madde 7–
(1) Derginin yönetim organları şunlardır;
a) Yayın Sahibi ve Görevleri
b) Baş Editör ve Görevleri
c) Editörler ve Görevleri
ç) Danışma Kurulu ve Görevleri
d) Editör Asistanları ve Görevleri
e) Redaktörler ve Görevleri

Dergi Sahibinin Görevleri ve Görev Süreleri
a) Aksini talep etmediği sürece görevini sürdürmeye devam eder. Kurucu Yayın Sahibi hiçbir dış müdahale olmaksızın, bağımsız bir şekilde dergiyi yönetir. Atamaya tabi değildir ve istemediği sürece yerine başkası geçirilemez.
b) Derginin bilimsel anlamda tüm yönetimini üstlenen Baş Editörünü atar.

Dergi Baş Editörünün Görevleri ve Görev Süreleri
Madde 8–
(1) Baş Editör; derginin amaçları kapsamında etik kurallara bağlılık, bilimsel nitelik, editöryal deneyim gibi kriterler çerçevesinde uygun görülen öğretim üyeleri arasından, görevini sürdürmekte olan veya en son görev yapmış bulunan Baş Editör tarafından atanır.
(2) Dergide eş zamanlı olarak sadece bir Baş Editör görev yapabilir.
(3) Derginin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, bütün etkinliklerin gözetim ve denetiminden ve nihayetinde derginin yayımlanmasından birinci derecede sorumludur.
(4) Derginin yayın politikasını belirler ve bu politika ile ilgili olarak editörlerin katkılarını alır.
(5) Derginin zamanında, bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz basılmasını sağlamakla sorumludur.
(6) Dergi sürecinin tüm aşamalarıyla yakından ilgilenir ve bu sürecin hızlı, titiz ve etik anlayışa uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar.
(7) Dergiye gelen özel sayı önerilerini değerlendirmek, derginin işleyişi ile ilgili sorunları çözmek ve derginin vizyonunu geliştirmek amacıyla gerekli durumlarda derginin ilgili kurullarını toplar ve bu toplantıya başkanlık eder.
(8) Dergiye gelen makalelerle ilgili ilk değerlendirmeyi yapar; gelen makaleyi konu ve dergi ilkeleriyle uyumu açısından inceledikten sonra hakemlik sürecine dahil edebilir veya dergi için uygun olmadığına karar vererek reddedebilir.
(9) Kabul edilen makaleleri bilimsel geçerlilik, dil bilgisi, üslup ve imlâ yönünden inceler veya redaktörler tarafından incelenmesini denetler.
(10) Editörleri, Yardımcı Editörleri veya Alan Editörlerini belirler; gerekli durumlarda bu kurullarda yer alan kişileri değiştirebilir.
(11) Derginin yayın politikalarına ilişkin kararlarda dergi kurullarına danışır ve genel eğilimleri de göz önünde bulundurarak son kararı verir.
Editörler, Yardımcı Editörler ve Alan Editörlerinin Görevleri ve Görev Süresi
Madde 9–
(1) Tüm editörler, Baş Editörün çizdiği çalışma planı çerçevesinde ilgili işleri yürütmekle görevlidir.
(2) Dergi sürecinin hızlı, titiz ve etik anlayışa uygun bir şekilde sorunsuz yürütülmesi ve derginin zamanında ve eksiksiz basılması hususlarında Baş Editöre yardımcı olmakla sorumludur.
(3) Derginin bilimsel akışına ve yayımlanmasına ilişkin her türlü değerlendirme ve önerileri görüşürler.
(4) Bu çerçevede görüş bildirir ve önerilerde bulunurlar.
(5) Derginin yayın yaptığı alanlarda hakemlik sürecine alınması uygun görülen makaleler için Baş Editöre hakem önerilerinde bulunurlar.
(6) Derginin yayın politikası, işleyişi, yayın ilkeleri ve yazım kurallarının belirlenmesinde görüşte bulunmak ve karar almakla sorumludurlar.
(7) Tüm editörler arasında görev unvanı, kadro derecesi vb. farklılıklardan dolayı, yetki ve sorumlulukları açısından özel bir ayrıcalık bulunmamaktadır.
(8) Görev süreleri Baş Editör tarafından belirlenir.
Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 10–
(1) Danışma Kurulu, uygun hakemlerin bulunması, derginin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı ve diğer bilimsel ve teknik konularla ilgili dergiye danışmanlık yapar.
(2) Derginin bilimsel içeriğinin ve kalitesinin geliştirilmesi için öneriler getirir.
(3) Bu doğrultuda dergiye nitelikli makale başvurularının gelmesi için temaslarda bulunur.
(4) Danışma Kurulu üyeleri, kurulun görev kapsamına giren konularda deneyim kazanmış ve/veya derginin kapsadığı bilimsel alanlarda uzmanlaşmış, akademik etiğe bağlı ve dergiyi uluslararası düzeye taşıyabilecek nitelikte kişilerden seçilir.
(5) Bu kurulun seçiminde ve gerçekleştirilecek değişikliklerde Baş Editör yetkilidir.
Editör Asistanlarının Görevleri
Madde 11–
(1) Dergi Sekreterleri, derginin çeşitli kurulları arasında koordinasyonu sağlayarak derginin tüm birimlerinin eşgüdümlü çalışmasına yardımcı olur.
(2) Derginin e-posta adresine (cedrus@akdeniz.edu.tr) gönderilen elektronik mesajları okumak, cevaplamak ve telefon aramalarını gerçekleştirmek zorundadır.
(3) Derginin dosyalama, fotokopi ve diğer sekreterlik işlerini yürütür; dosyalama işlemlerini zamanında, eksiksiz ve denetime açık bir şekilde yapmakla sorumludur.
(4) Raporlarını iletmeyen hakemlere ve yayın ilkeleri gereği düzenlemeleri yapmakta geciken yazarlara periyodik hatırlatmalarda bulunur.
(5) Bu kurulun seçiminde ve gerçekleştirilecek değişikliklerde Baş Editör yetkilidir.
Redaksiyon Kurulu’nun Görevleri ve Görev Süresi
Madde 12–
(1) Redaksiyon Kurulu, derginin yayım yaptığı dillerde yazım ve imlâ kurallarına hakim olan kişilerden seçilir.
(2) Yayıma kabul edilen tüm makaleleri imlâ, dil bilgisi ve derginin yazım kurallarına uygunluğu bakımından gözden geçirir ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.
(3) Yayıma kabul edilen makalelerin özetlerinin hazırlanması ve mevcut çevirilerin düzeltilmesinden sorumludur.
(4) Redaktörlerin ataması ve görev süreleri Baş Editörün yetkisindedir.

Yayın Editörleri ve Görevleri
Madde 12–

(1) Yayın Editörleri, dergi sayılarının teknik yönden yayıma hazırlanıp basılmasından sorumludurlar.
(2) Basılmasına karar verilen makalelerin zamanında basımını sağlamak, basım işlemlerinin gecikmesi ve aksamasına neden olabilecek sorunları ve çözüm önerilerini Baş Editöre zamanında duyurmakla yükümlüdürler.
(3) Derginin internet sayfasında gerçekleştirilecek güncellemeleri yapmakla sorumludurlar.
(4) Derginin yer aldığı dizinlerdeki güncellemeleri yapmak ve başvuruda bulunulacak dizin veya dizinlere ilişkin süreci yürütmekle görevlidirler.
(5) Yayın Editörlerin belirlenmesi ve görev süreleri Baş Editörün yetkisindedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Makale Kabulü, Yayın Aşamaları ve Akademik Etik Kurulları
Madde 14–

(1) Dergiye gönderilecek makalelerin; alanında bir boşluğu dolduracak özgün, yeni buluntular ve yaklaşımlar içeren metodolojik bir çalışma olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, konuya ilişkin dikkate değer görüşler ortaya koyan analitik bir inceleme olması şarttır.
(2) Dergiye gönderilen çalışmaların yayımlanabilmesi için daha önce başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması gerekir.
(3) Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup bu konuda dergi ve editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makaleler herkesin kullanımına açıktır, kaynak göstermek kaydıyla her çeşit aktarma yapılabilir. Dergiye gönderilen makaleler için hiçbir şekilde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yayın İlkeleri
Madde 15–
(1) Gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Metin yazılırken 12 punto (dipnotlarda 10 punto) Minion Pro Display (PC ve Macintosh) yazı fontu kullanılmalıdır.
(2) Makale içerisinde bulunan Hellence ya da diğer özel karakterler için New Athena Unicode/Minion Pro Display fontu kullanılmalıdır.
(3) Dipnotlar her sayfanın altında, makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlenecek şekilde verilmelidir.
(4) Makalelerde kullanılacak olan tüm resim, çizim ve harita gibi görsel veriler için sadece (Fig.) kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik gözetilmelidir. Bu nedenle levha, resim, çizim, şekil ve harita gibi farklı ifade ve kısaltmalar kullanılmamalıdır.
(5) Tüm figürlerin (tablo, şekil, grafik, fotoğraf, resim, çizim ve haritaların) kullanımına metin ve sayfa bütünlüğünü bozmayacak şekilde yer verilmelidir. Figür yazısı, figürün altında 10 punto büyüklüğünde ve italik yazılmalıdır.
(6) Makalelerin e-posta yoluyla cedrus@akdeniz.edu.tr ya da A4 boyutlu kâğıda basılı kopya ve dijital (CD-DVD) olarak gönderilmesi gerekmektedir.
(7) Görsellerinin ise metinden bağımsız, .jpeg veya .tiff formatında, çözünürlüğünün 300 dpi’dan az olmaması gerekmektedir.
(8) Makalenin özetinde en az 150, en fazla 200 kelime kullanılmalı; çalışmaya duyulan gereksinim, kaynak taraması, yöntem, bulgular ve sonuçlarla birlikte çalışmanın alt başlıklarının ve içeriğinin tanımı yer almalıdır.
(9) Makalede en az 4, en fazla 6 anahtar kelime kullanılmalıdır.
(10) Türkçe makalenin özeti Türkçe ve İngilizce, Türkçe haricindeki makalenin özeti ise yazım dili ve Türkçe olmalıdır.
(11) Başvuru formunda, yazarın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi, ORCID numarası, telefon ve varsa faks numaraları eksiksiz olarak belirtilmelidir.
(12) Dipnotlar metinde sayfa altında verilmeli, kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalı ve metinde kullanılan kısaltmalar burada açıklanmalıdır.
(13) Metinde kullanılan kaynaklar; Harvard stili referans verme sistemi baz alınarak oluşturulmuş derginin yazım ilkelerine, kısaltma ve dipnot ile bibliyografya verimine (yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, varsa levha, figür, no.) şeklinde kısaltma olarak verilmelidir, bir defa kullanılan yayınlar için de aynı kurala uyulması gerekmektedir (Bk. Yazım Kuralları).
(14) Latin alfabesiyle yazılmamış yayın isimleri gibi yazar isimleri de orijinal alfabesiyle yazılmalıdır.
(15) Makale içerisinde bulunan ara başlıklarda ilk harf hariç, küçük harf kullanılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır.
(16) Dipnot ve kaynakça bölümünde bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla yayınına atıfta bulunulacaksa yıldan sonra alfabenin başlangıç harfinden başlamak kaydıyla küçük harf eklenmelidir.
(17) Makalelerde yüzyıl belirtilirken MS X. yüzyıla kadar olan tarihlerde Roma rakamları (MÖ IV. yüzyıl gibi), MS X. yüzyıldan sonra ise Arap rakamları kullanılmalıdır (MS 19. yüzyıl gibi).
(18) Yayımlanmak üzere gönderilen her makale, Baş Editör, Dergi Editörü ve Alan Editörleri tarafından incelenmektedir.
(19) Makaleler, ana editörlerin önerileri doğrultusunda Baş Editör tarafından seçilen en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayım konusundaki kesin sonuç yazara üç ay içinde bildirilmektedir.
(20) Birbirini takip eden sayılarda aynı yazarın makaleleri art arda yayımlanamaz.
(21) Dergiye makale gönderen yazarın gerek kendi çalışmalarından (makale/kitap) gerek tez (Yüksek Lisans-Doktora) gerekse başka bir makalenin ya da kitabın bir kısmını kopyalaması ya da başka bir makalenin önemli bir bölümünü (atıf yapmadan) paraphrasing ile ifade etmesi veya başkaları tarafından yapılan araştırma sonuçlarını kendisine atfetmesi ayrıca hakemlik süreci devam eden makalelerin yayın sürecinden çekilmesi gibi her çeşit etik ve ahlaki olmayan yayıncılık davranışı dergi tarafından kabul edilemez. Böyle bir durum tespit edildiğinde ilgili yazar/ların söz konusu duruma istinaden Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi’nde 5 yıl süreyle herhangi bir yayın için başvuruda bulunmaya uygun olmadığı kabul edilir.
(22) Tezlerden yararlanılarak yazılmış makalelerde mutlaka makalelerin ilk dipnotunda ya da yazar künyesinin hemen altında hangi tez baz alınarak üretildiği belirtilmelidir. Gerek Yüksek Lisans gerekse Doktora tez çalışmalarından üretilen makalelerde etik kurallar gereği tez yazarı birinci isim olmak zorundadır.
(23) Dergide sempozyumlar için özel sayı yayımlanmamasına karar verilmiştir.
(24) Hazırlanan metin, başlık, öz ve bibliyografya hariç 7.500 kelimeyi (yak. 20 sayfa) geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
(25) Makalenin başlığıyla konusu, amacı, yöntemi, kapsamı ve ana problematiği uyum içinde olmalıdır.
(26) Makale yazımında genel kabul görmüş bilimsel ilke ve etik kurallarına uygun şekilde kaleme alınmalıdır.
(27) Makalelerdeki fikir ve sonuçlar yazarların şahsi görüşü olup doğrudan ya da dolaylı olarak derginin görüşü niteliğini taşımaz.
(28) İlgili yılın dergi Baş Editörü ve editöryal ekibi dergide herhangi bir yayım yapamaz.

Yürürlük ve Yürütme
Madde 16–
(1) Bu Yönerge Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, Yayın Sahibinin kabulünden sonra yürürlüğe girer. Yürürlükten ancak yayın sahibinin kararı ile kaldırılabilir.
(2) Derginin kurucusu Yayın Sahibi derginin Baş Editörü ile editöryal grubu dergi işleyişini ve yayın sürecini sağlıklı ve bilimsel anlamda yürütmekle görevlendirmiştir.
(3) Derginin bütün sorumluluğu ve yönetimi Yayın Sahibi adına Baş Editörü tarafından yürütülür.
(4) Dergi bağımsız, bilimsel ve açık erişimli yayım organıdır; işleyişinden ve yönetiminden Baş Editör sorumludur.
Madde 17–
(1) Bu Yönerge hükümlerini Cedrus Dergisi Yayın Sahibi yürütür.
(2) Bu yönerge derginin internet sayfasında yayımlanır.